دانلود ها

فقط اعضای سایت به این فایل دسترسی دارند فقط اعضای سایت به این فایل ها دسترسی دارند - برای ثبت نام کلیک کنید
دسترسی برای عموم  آزاد است

 

دسترسی نام فایل حجم فایل دانلود

PMDesigner Setup_21090500.zip

236.07 MB 
 

PanelExpress_Setup_21090500.zip

59.81 MB
 

Setup_40031200.zip

254.84 MB

CTH200 PLC User Manual V1.0.pdf

10.09 MB 

MagicWorks HMI V3.8.3.zip

82.22 MB

MagicWorks_PLC_V2.13.exe

39.48 MB

MiCo Android V2.04.apk

16.28 MB 

MiCo PC V2.02.zip

 35.37 MB

نرم افزار PanelVisa

 93 MB
 

دفترچه راهنما PM5

15.92 MB

دفترچه راهنمای PM6

 3.67 MB

دفترچه راهنما سرو درایو PM MOTION

 15.79 MB 
 

نرم افزار PM DESIGNER VERSION 2.1.7.06

  206.08 MB

نرم افزار PM DESIGNER VERSION 2.1.6.05

 196.09 MB

Magic Work PLC Version 2.10

29.06 MB 

نرم افزار PM DESIGNER VERSION 1-2-98.35

 76.96 MB  

نرم افزار PM DESIGNER VERSION 1-2-98.30

76.59 MB   

نرم افزار MicroWin SP1

522.86 MB 

نرم افزار MicroWin SP9

924.53 MB  

 CTS191-RS485 (درایور کابل ارتباطی PM Logix )

4.87 MB   

نرم افزار Panel Express 2.1.7.06

 20.89 MB   

نرم افزار Panel Express 1-2-C.00

16.58 MB 

نرم افزار Panel Express 2-1-C.00

45.53 MB 

نرم افزار Magic Work OPC server Version 1.15

8.5 MB    

کنترل دقیق دما در سیستم های کنترلی حلقه بسته با استفاده از تابع PID-T 

1.11MB 
 فقط اعضای سایت به این فایل دسترسی دارند  

کنترل و ماتیتورینگ از راه دور PM View HMI با استفاده از گوشی هوشمند و کامپیوتر و ارتباط VNC

 1 MB   
 فقط اعضای سایت به این فایل دسترسی دارند  

پورت های شبکه در PM View HMI

  824.2 KB   
 فقط اعضای سایت به این فایل دسترسی دارند  

محدوده پایداری حافظه ها و رجیسترها در S7-200

   852.11 KB   
 فقط اعضای سایت به این فایل دسترسی دارند  

تنظیمات رمز عبور در S7-200

    718.24 KB   
فقط اعضای سایت به این فایل دسترسی دارند

پیاده سازی شبکه RS485 در PM View HMI و اشتراک گذاری اطلاعات بین چندین HMI و PLC

  822 KB 
 فقط اعضای سایت به این فایل دسترسی دارند

 سطوح دسترسی و تنظیمات رمز در PM Designer             

 3.67 MB 

پشتیبانی

لینک های مفید

گروه تلگرامی PM Automation (اتوماسیون صنعتی)

بالا